Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viakartoNik kartoNik
5069 cf09
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viabeinthe beinthe
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viatriste triste
6056 f933 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeinthe beinthe
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatriste triste

August 12 2017

2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovesweets lovesweets
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
1961 94fc 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel vialovesweets lovesweets
4131 290d
Reposted fromteijakool teijakool viakartoNik kartoNik
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamaua maua
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viaisnotcominghome isnotcominghome
6817 82e6 500
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialouve louve
7896 0e6e 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialouve louve

August 06 2017

7076 7e0d 500
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viaJulaHeart JulaHeart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl