Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viacynamon cynamon
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaadurowe adurowe
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viaadurowe adurowe

July 31 2017

Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaadurowe adurowe
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viachickpea chickpea
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viachickpea chickpea

June 01 2017

March 30 2017

Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viasilentsoul silentsoul

Museum of Modern Art

New York, NY

Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer

gringophobia:

so… i accidentally cared for 2 minutes and now i’m gonna be sad for at least three weeks lmfao

March 07 2017

March 06 2017

Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaua maua
3991 2b55
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamiimi miimi

March 04 2017

Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)

February 27 2017

4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viavoty voty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl