Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viaisnotcominghome isnotcominghome
6817 82e6 500
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialouve louve
7896 0e6e 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialouve louve

August 06 2017

7076 7e0d 500
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viaJulaHeart JulaHeart
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaJulaHeart JulaHeart

August 04 2017

Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7881 f89b 500
Reposted fromfungi fungi viaisnotcominghome isnotcominghome

August 03 2017

9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
7690 d150 500
fys
Reposted fromlooque looque viabeinthe beinthe
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viacynamon cynamon
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaadurowe adurowe
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viaadurowe adurowe

July 31 2017

Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaadurowe adurowe
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viachickpea chickpea
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viachickpea chickpea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl