Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

March 30 2017

Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viasilentsoul silentsoul

Museum of Modern Art

New York, NY

Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer

gringophobia:

so… i accidentally cared for 2 minutes and now i’m gonna be sad for at least three weeks lmfao

March 07 2017

March 06 2017

Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaua maua
3991 2b55
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamiimi miimi

March 04 2017

Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)

February 27 2017

4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viavoty voty
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaistsoeasy istsoeasy

February 22 2017

5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaOnly2you Only2you
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaOnly2you Only2you
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder viaxmissingx xmissingx
1501 edd5
Reposted fromrol rol viaOnly2you Only2you
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viaxmissingx xmissingx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl